Understanding Curing Time in Building Construction: Insights from IS 456:2000

Introduction In the realm of building construction, one crucial aspect that significantly influences the strength and durability of structures is the curing time. Curing refers to the process of maintaining adequate moisture and temperature conditions to allow concrete to gain its desired strength. In this article, we will delve into the importance of curing time […]

भवन निर्माण मापदण्ड

नेपालको प्रायजस्तो नगरपालिकहरुमा यस्तै मापदण्ड छ। कुनै बुँदाहरु तल माथि होलान। नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा निर्माण सम्बन्धी विनियम- २०५७ तथा न.पा को भवन निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरुकोएकिकृत दस्तावेज २०७७प्रस्तावना १ .नाम र प्रारम्भ : (क) यो एकिकृत दस्तावेज यस नगरपालिका सिमाना भित्र लागू हुनेछ ।(ख) यो एकिकृत नगरपालिका सिमाना भित्र लागू हुनेछ ।(ग) यो एकिकृत नगर […]