Building Excellence, Brick by Brick: Saakaar Developers – Your Trusted Team for Earthquake-Ready Dream Homes in Kathmandu, Lalitpur, Mahalaxmi, and Godawari

As the vibrant streets of Kathmandu, Lalitpur, Mahalaxmi, and Godawari bustle with life, your dream home awaits. But building in this dynamic land demands more than just contractors; it demands a dedicated team of experts committed to safety and exceptional craftsmanship. At Saakaar Developers, we are that team, your one-stop shop for transforming your vision […]

Building Your Dream Home in Nepal: Safety, Beauty, and Sustainability with Saakaar Developers

Are you searching for a reliable and experienced construction company to build your dream home in Nepal? Look no further than Saakaar Developers, your one-stop solution for all your residential construction needs in Kathmandu Valley and Jhapa. At Saakaar Developers, we understand that building a home is more than just bricks and mortar; it’s about […]

Understanding Curing Time in Building Construction: Insights from IS 456:2000

Introduction In the realm of building construction, one crucial aspect that significantly influences the strength and durability of structures is the curing time. Curing refers to the process of maintaining adequate moisture and temperature conditions to allow concrete to gain its desired strength. In this article, we will delve into the importance of curing time […]

Turkey Earthquake 2023: A wake-up call for building construction in Nepal

Introduction: The recent 2023 Turkey earthquake has served as a stark reminder of the importance of proper building construction and design. As a leading building design company in Nepal, Saakaar Developers is well-aware of the devastating effects that can result from inadequate construction practices. The aftermath of the earthquake highlights the importance of following building […]

भूकम्प खतरनाक की हाम्रो निर्माण पद्धति ?

नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालयको छेउमा टेक्टोनिक प्लेटहरूको गतिविधिसँग सम्बन्धित सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रमा पर्दछ।उच्च भूकम्पीय जोखिमहरू सामना गर्ने नेपालका सहरहरूमा ठूलो संख्यामा घर तथा भवनहरू छन्, जुन प्रायः प्रबलित सिमेन्ट कंक्रीट (RCC) फ्रेमहरूबाट निर्माण गरिएका छन्। भूकम्पमा यस्ता संरचना भत्किँदा धेरैको ज्यान गएको छ । यस्ता भवन भत्कनुको मुख्य कारण व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अवैध रूपमा थप […]

घरको नक्सा डिजाइन गर्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरू

घर बनाउनको लागि घरधनीको जग्गा र आवश्यकतालाई नगरपालिका/गाउँपालिकाको भवन निर्माण संहिता र मापदण्ड अनुसरण गरेर नक्सामा उतार्ने कार्य नक्सा डिजाइनमा पर्दछ । भवन डिजाइन तथा निर्माणमा संलग्न प्राविधिकको मद्दतले घर नक्सा डिजाईन गरिन्छ । सो नक्साको मद्दतले ठेकेदार/निर्माणकर्मीले भवन निर्माण गर्न सक्दछ । नयाँ घर बनाउन, तला थप्न र भवनमा केही परिवर्तनहरु गर्नुपरेमा नक्सा डिजाइन […]

नक्सा पास गर्दा के गर्नुपर्छ र कति समय लाग्छ ?

घर निर्माण गर्ने कार्यको पहिलो खुड्किला भनेको नक्सा डिजाइन तथा आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकामा त्यसलाई पेस गरेर निर्माण अनुमति प्राप्त गर्नु हो। सामान्यतया घर निर्माण गर्ने योजना बनाइरहनुभएको धेरैजसो घरधनी हरु, घर निर्माण साइत गर्ने ५-१० दिन पहिले आफूले चाहेको इन्जिनियरिङ फर्महरुमा गई छिटो भन्दा छिटो नक्सा निर्माण तथा नक्सा पास गराउने सोच समेत राखेको […]

भवन निर्माण मापदण्ड

नेपालको प्रायजस्तो नगरपालिकहरुमा यस्तै मापदण्ड छ। कुनै बुँदाहरु तल माथि होलान। नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा निर्माण सम्बन्धी विनियम- २०५७ तथा न.पा को भवन निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरुकोएकिकृत दस्तावेज २०७७प्रस्तावना १ .नाम र प्रारम्भ : (क) यो एकिकृत दस्तावेज यस नगरपालिका सिमाना भित्र लागू हुनेछ ।(ख) यो एकिकृत नगरपालिका सिमाना भित्र लागू हुनेछ ।(ग) यो एकिकृत नगर […]